Polityka prywatności

Zarząd Spółki EKO-KRAS SP.ZO.O. (dalej "Spółka") informuje, że Spółka, jako Administrator danych przeprowadziły wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: "RODO".

W celu uzyskania przez klientów informacji co do zakresu przetwarzanych rzez Spółkę danych, oznaczania administratora danych, jak i praw osób których dane są przetwarzane należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy poniżej.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulacją art. 6 RODO przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody klienta, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
Także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody klienta na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Stąd dla celu zawarcia i wykonywania umowy oraz celu archiwizacyjnego nie jest wymagane udzielanie przez klientów zgody.

O ile wolą klientów Spółki będzie pozyskiwanie od Spółki także ofert handlowych lub uczestnictwo w akcjach promocyjnych i innego rodzaju akcjach marketingowych których celem jest przedstawienia klientowi nowych ofert Spółki, wówczas klient winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy poniżej.

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych